Kursplan för läsåret 2001/2002
INGENJÖRSROLLEN - KVALITET, ETIK OCH KOMMUNIKATIONKKI601
The Engineering Profession - Quality Assurance, Ethics and Communication

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: HBIO1, IKH1. Kursansvarig: Thomas Olsson, e-post: Thomas.Olsson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända seminarier och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.hbg.lth.se Övrigt: Föreläsningar och seminarier (övningar) är obligatoriska. Endast betygsgraderna godkänd eller underkänd används.

Mål:
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kvalitet, etik och kommunikationsteknik. Färdighetsträning i skriftlig och muntlig framställning integreras i kursens olika delmoment.
Kursen fokuserar även på utbildningens övergripande attitydmål vilket innebär att man som ingenjör måste ta ansvar för sin yrkeskompetens exempelvis genom att vara trovärdig i sin yrkesroll, utveckla sin samarbetsförmåga, arbeta med kvalitetsansvar och ha en ekonomisk och miljömässig grundsyn.

Innehåll:
· Kvalitet och kvalitetssäkring
- kvalitetsbegrepp
- laboratoriepraxis
- lagstiftning och normer
· Etik
- arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen
· Kommunikationsteknik
Muntlig framställning
- klassisk och modern retorik
- målstyrd kommunikation
- informationssökning och källkritik
Skriftlig framställning
- disposition av uppsatser och rapporter
- opponering på uppsatser och kritik av presentationer
· Socialpsykologisk introduktion
· Industriell verksamhet
- miljökunskap
- tillämpad ekonomi

Litteratur:
Utdelat material.
Palm, L. och Windahl, S.: Kommunikation - teorin i praktiken. Konsultföretaget, 1989, ISBN 91-7005-012-0.