Kursplan för läsåret 2001/2002
BIOTEKNIKKBT600
Biotechnology

Poäng: 2.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: HBIO1. Kursansvarig: Björn Sivik, e-post Bjorn.Sivik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänt seminarium, godkänd rapport samt inlämnat individuellt kontrakt. Webbsida: http://www.hbg.lth.se Övrigt: Föreläsningar, projekthandledning och studiebesök är obligatoriska. Endast betygen godkänd eller underkänd används.

Mål:
Kursen ger en orientering om den biotekniskt baserade läkemedels- och livsmedelstekniska industrins omfattning och särdrag ur processperspektiv. Kursen klargör vilka kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att bli en skicklig högskoleingenjör inom det biotekniska området. Dessutom ger kursen prov på aktuell forskning och utveckling.

Innehåll:
Undervisningen bygger på studentstyrt arbete och sker gruppvis i projektform. Grupperna samlar information om branschen, speciellt ur processynpunkt, samt gör studiebesök vid lämpliga industrier. Med utgångspunkt från intervjuer med nyckelpersoner på företagen skall grupperna identifiera de kunskaper, färdigheter och attityder som är nödvändiga för att nå professionalism. Resultaten skall presenteras skriftligt och muntligt. Personliga kontrakt skall formuleras.

Litteratur:
Utdelat material, databaser samt läkemedels- och livsmedelsföretags hemsidor.