Kursplan för läsåret 2001/2002
MILJÖBIOTEKNIKKBT080
Environmental Biotechnology

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Valbar för: K4Bt, K4Mi. Valfri för: W3. Kursansvarig: Tekn dr Ulrika Welander, Ulrika.Welander@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: 80 p inom teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursen avser belysa de möjligheter som biotekniken erbjuder att sanera och återställa där annan teknik förorenat.

Innehåll:
Såväl vatten-, luft- som marksanering kommer att belysas liksom mikrobiell kemikaliedestruktion. Avsikten är att praktiska aspekter samt mera cellullära/molekylära synpunkter skall komplettera varandra och ge en fördjupad förståelse för processerna. Analys och detektering är jämte en god förståelse för processerna viktiga inslag för att kunna skapa effektiva saneringsprocesser.

Vissa exempel kommer att väljas ur avdelningens miljöbiotekniska forskning, medan andra tas utifrån.

Litteratur:
Kompendier och material som delas ut under kursen.