Kursplan för läsåret 2001/2002
BIOLOGI FÖR KKBI010
Biology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Mi. Valbar för: K4Lä. Kursansvarig: Bodil Sjögreen, Bodil.Sjogreen@zoofys.lu.se. Förkunskapskrav: KBK010 Biokemi AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.biol.lu.se/zoofysiol/KBI010

Mål:
Kursen ska ge inblick i valda delar av grundläggande djurfysiologi och växtfysiologi.

Innehåll:
Djurorganismens uppbyggnad och funktioner med tonvikt på fysiologiska mekanismer. En översikt ges av funktionerna hos olika organsystem, t. ex. nervsystemet, rörelseapparaten, cirkulationssystemet, andningsorganen och njurarna. Vissa farmakologiska tillämpningar kommer att belysas. Växternas anatomi och fysiologi med inriktning på vatten- och näringsupptag, transport, fotosyntes, utveckling och rörelser. Vissa tillämpningar inom hortikultur och agrikultur kommer att belysas.

Litteratur:
Mader, Sylvia S.: Biology, 6th edition, Mc Graw Hill, 1998. Utdelade kompendier.