Kursplan för läsåret 2001/2002
YRKESPRAKTIKIDE100
Practical External Training

Poäng: 20.0 Betygskala: UG. Valfri för: ID4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström.. Förkunskapskrav: Minst 100 poäng avklarade av programmets kurser.. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs 16 veckors godkänd praktik, godkänd skriftlig dokumentation och godkänd muntlig, slutlig presentation. Webbsida: http://www.ide.lth.se/

Mål:
Praktikkursen avser att ge studenten insyn och träning i industridesignerns roll och arbete.

Innehåll:
Inom ramen för en verklig problemställning skall designlösningar presenteras. Objektet skall vara en industriellt framställd produkt. Praktikplats och problemställning skall godkännas av kursansvarig och handledare (på arbetsplatsen) i samförstånd med studenten. Studenten skall redovisa kontinuerligt efter överenskommelse med kursansvarig. Muntlig och skriftlig slutredovisning skall genomföras inför utbildningsledare, kursansvarig, examinator och övriga studenter.

Litteratur:
Enligt överenskommelse för varje student och praktikprojekt.


Muntlig redovisning0199
Oral Examination

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Valfri för: ID4.


Skriftlig redovisning0299
Written Examination

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Valfri för: ID4.