Kursplan för läsåret 2001/2002
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIDE095
Industrial Design Project II

Poäng: 6.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Gästprofessor Lena Sperling. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Webbsida: http://www.ide.lth.se/

Mål:
Kursens mål är att träna tidigare förvärvade kunskaper inom designarbetet och att utveckla sitt eget förhållningssätt till industriell design. Vidare skall kursen vara en plattform för syntes av kunskaper förvärvade inom kurserna i informationsteknologi och arbetsmiljöteknik. I kursen skall samverkan ske med olika yrkesgrupper och aktörer inom företag.

Innehåll:
Ett problem väljs, som genom utformning av en ny produkt, skall lösas och visualiseras med hjälp av kunskaper som förvärvats i ovan nämnda kurser.

Litteratur:
Jordan P. Designing pleasurable products. 2000. An introduction to the new human factors. Taylor & Francis, UK.