Kursplan för läsåret 2001/2002
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIDE090
Industrial Design Project I

Poäng: 6.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Gästprofessor Lena Sperling. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Webbsida: http://www.ide.lth.se/

Mål:
Kursens mål är att träna tidigare förvärvade kunskaper inom designarbetet och att utveckla sitt eget förhållningssätt till industriell design. Vidare skall kursen vara en plattform för syntes av kunskaper förvärvade inom kurserna Rum och inredningar samt Material, form och kraft. I kursen skall samverkan ske med olika yrkesgrupper och aktörer inom företag.

Innehåll:
Ett problem inom rum och inredningar väljs som, genom utformning av en ny produkt, skall lösas och visualiseras med hjälp av kunskaper som förvärvats i ovan nämnda kurser.

I designprocessen kombineras tidigare förvärvade kunskaper i skiss- och modellteknik med nya kunskaper i datorbaserade metoder för beräkningar.

Litteratur:
Birgerstam P. 2000. Skapande handling. Om idéernas födelse. Studentlitteratur, Lund.

Lawson B. How designers think. 1999. The design process demystified. Architectural Press, Butterworth - Heinemann, Oxford.