Kursplan för läsåret 2001/2002
INDUSTRIDESIGNPROJEKTIDE055
Industrial Design, Project

Poäng: 8.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Gästprofessor Lena Sperling. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs skriftlig och muntlig redovisning av projektet, som genomförs och examineras i samverkan med de andra kurserna under terminen. Webbsida: http://www.ide.lth.se/

Mål:
Syftet med projektet är att studera utformning av produkt, förpackning och grafisk form ur ett helhetsperspektiv, med särskild hänsyn till företagets identitet. Förpackningens funktion i distributionskedjan skall belysas.

I projektet skall tillämpas kunskaper som vunnits i andra kurser under vårterminen (Rum och inredning, 6 p samt Material, form och kraft, 6 p).

Innehåll:
Förpackningsteknik och distributionskedjan studeras med utgångspunkt från studiebesök och fallstudier. Brukarkrav i förpackningens livscykel undersöks och specificeras. Utifrån framkomna behov utformas en produkt och dess förpackning. Projektet skall vidare ge möjlighet att tillämpa kunskaper om corporate identity och grafisk information.

Litteratur:
Jönson G., Johnsson, M., Packaging Technology for the Logistician, LTH, 2000.

Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Financial Times/ Pittman Publ. 2nd ed. 1998.