Kursplan för läsåret 2001/2002
MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR FFMS011
Mathematical Statistics, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Ulla Holst, ulla@maths.lth.se.. Rekommenderade förkunskaper: Matematik AK.. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms011

Mål:
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder.

Innehåll:
Dataanalys. Beskrivande statistik. Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet, oberoende händelse. Stokastiska variabler och funktioner av sådana. Väntevärde. Normalfördelningen, binomialfördelningen, andra viktiga sannolikhetsfördelningar. Poissonprocessen. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Punktskattningars egenskaper. ML-metoden och MK-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Chi-två-test, korrelation. Linjär univariat och multipel regression. Särskilt kommer tillämpningar inom fysik att beaktas.

Litteratur:
Blom, G.: Sannolikhetsteori med tillämpningar, Lund 1984.

Blom, G. & Holmquist, B.: Statistikteori med tillämpningar, Lund 1998.