Kursplan för läsåret 2001/2002
NUMERISK ANALYS FÖR VFMN020
Numerical Analysis

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Achim Schroll. Förkunskapskrav: Linjär algebra, en- och flerdimensionell analys, kunskaper i.. Rekommenderade förkunskaper: Differentialekvationer.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Muntliga redovisningar av kursens datorlaborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN020 Övrigt: Flera större datorlaborationer i kursen. Ges på engelska vid behov.

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskap om elementär beräkningsteknik för att med dator approximativt lösa matematiska problem inom naturvetenskap och teknik. Detta omfattar konstruktion, analys och tillämpning av grundläggande numeriska metoder och beräkningsalgoritmer. Problemlösning på dator utgör ett centralt inslag i kursen.

Innehåll:
Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, iteration, rekursion, konvergens, linearisering, diskretisering, felfortplantning, stabilitet, extrapolation.
Kursavsnitt: Datoraritmetik, felanalys. Linjära och icke-linjära ekvationssystem.
Approximation: interpolation, minsta kvadratmetoden
Numeriska metoder för problem inom analysen: integration,
derivering, begynnelse- och randvärdesproblem för ordinära differentialekvationer, egenvärdesproblem.
Praktiska moment: Numeriska problem löses på dator med hjälp av applikationsprogramvara (Matlab).

Litteratur:
Heath, M.T.: Scientific Computing: An Introductory Survey. McGraw-Hill 1997.
(ISBN 0-07-115336-5).