Kursplan för läsåret 2001/2002
NUMERISK ANALYS FÖR DFMN011
Numerical Analysis for Computer Scientists

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3. Kursansvarig: Claus Führer. Förkunskapskrav: Linjär algebra, en- och flerdimensionell analys, elementära kunskaper i programmering och datorhantering.. Prestationsbedömning: Tentamen: Teoridel och praktisk problemlösning. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses Övrigt: Flera hemövningar och laborationer. Kursen ges på engelska vid behov.

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskap om elementära beräkningstekniska metoder och deras matematiska bakgrund.

Innehåll:
Numeriska metoder för bestämda och överbestämda lineära ekvationssystem (minsta kvadrat metoden).
Iterationsmetoder för ickelineära ekvationssystem.
Polynom och Splineinterpolation och approximation samt metoder för datorgrafik.
Grundläggande metoder i numerisk signalbehandling.
Numerisk integrering (kvadraturmetoder).
Ordinära differentialekvationer: en- och flerstegsmetoder för begynnelsevärdesproblem.

Litteratur:
Kurslitteratur delas ut under kursens gång.