Kursplan för läsåret 2001/2002
TERMODYNAMIK OCH STATISTISK FYSIKFMF150
Thermodynamics and Statistical Physics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Universitetslektor Ragnar Bengtsson. Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) med problem och teorifrågor. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/termstat.html

Mål:
Teknologen ska efter genomgången kurs

Kommentar: Detta är en hopslagning av de "gamla" kurserna termodynamik (3p) och statistisk mekanik (3p). Kursen termodynamik kvarstår och ger som tidigare 3p.

Innehåll:
Kursen ger en förhållandevis avancerad och grundlig genomgång av den klassiska termodynamikens grundprinciper matematiskt formulerade. Den statistiska mekanikens teori baseras på kvantmekaniken. Teorins användbarhet kommer att demonstreras genom tillämpningar inom vitt skilda områden av fysiken som fasta tillståndets fysik, atomfysik, kärnfysik och astrofysik.

Termodynamikens grundläggande principer och huvudsatser, temperatur och entropi. Differentialsamband.

Statistiska metoder för makroskopiska system utgående från en kvantmekanisk beskrivning; mikrokanonisk, kanonisk och stor kanonisk ensemble. Anknytning till termodynamik. Ideala gaser: Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein och Planck-fördelningar. Tillämpningar på bl a elektron- och fotongaser. Fasövergångar och reaktionsjämvikt. Elementär transportteori.

Litteratur:
Reif: Fundamentals of Statistical and Thermal Physics.