Kursplan för läsåret 2001/2002
HALVLEDARKOMPONENTERFFF070
Semiconductor Devices

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Valfri för: E4. Kursansvarig: Forskarassistent Lars-Erik Wernersson, lars-erik.wernersson@ftf.lth.se.. Förkunskapskrav: Halvledarfysik för E.. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Betygsskala: 3,0 (0,1) 6,0. För betyg fordras godkänd laborationskurs.

Mål:
Med kursen Halvledarfysik som grund ges i denna kurs en komponentinriktad fortsättning, som visar hur de grundläggande principerna utnyttjas i olika typer av halvledarkomponenter.

Innehåll:
pn-övergången som den verksamma delen i en rad komponenter: likriktar-, foto-, lys-, kapacitans-, zener-, tunneldiod, solcell etc. Metall-halvledarövergångar: jämförelser Schottky- diod och pn-övergång. Olika typer av FET. MOS-transistorer. Heterostrukturer. Bipolära transistorer och tyristorer. Halvledarlasrar.

Litteratur:
Sze, S. M.: Semiconductor Devices, Physics and Technology. JohnWiley & Sons, 1985.