Kursplan för läsåret 2001/2002
ATOMFYSIK, FKFAF190
Advanced Atomic Physics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Anne L'Huillier. Förkunskapskrav: Atomfysik för F, Kvantmekanik AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer. Inlämningsuppgift.

Mål:
Fortsättningskurs i atomfysik.

Målet är att ge studenterna fördjupad kunskap om modern atomfysik nära forskningsfronten. Kursen är både experimentell, med tre laborationer, och teoretisk, med att antal övningar och en inlämningsuppgift som kräver numeriska beräkningar.

Innehåll:
Repetition av kvantmekanik tillämpad på atomfysik.
Atomer och joner: struktur, växelverkan med externa fält, flerelektronsystem.
Kylning av atomer. Atom- och jonfällor. Introduktion till Bose-Einstein Kondensation.
Atomer i elektriska och magnetiska fält. Kaos i kvantmekanik.
Atomer i starka elektromagnetiska fält. Multifotonjonisation. Generering av höga övertoner.

Litteratur:
(preliminärt)
H. Friedrich, Theoretical Atomic Physics, 2:a upplagan, Springer. Laborationsinstruktioner.
Egna anteckningar.