Kursplan för läsåret 2001/2002
FYSIK, MÄTTEKNIKFAF051
Physics - Measuring Practice

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Gilbert Jönsson, Gilbert.Jonsson@fysik.lth.se. Förkunskapskrav: FAF040 Fysik AK för V.. Prestationsbedömning: Experimentell tentamen samt bedömning av laborationer(Laborationsutförande och rapporter). Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/V3Matfysik/ Övrigt: Minimum antal kursdeltagare: 10.

Mål:
Kursens mål är att ge en bred överblick över olika mätmetoder av, för en V-ingenjör, vanligt förekommande storheter. Kursen är experimentellt inriktad och tränar den experimentella förmågan i en konkret mätsituation, dels genom träning i mätmetodik, dvs planering, insamling, bearbetning, tolkning och presentation av mätdata, och dels genom att förklara de fysikaliska principer som olika mätutrustningar baseras på.

Innehåll:
Kursen innehåller sju laborationer med tillhörande teorigenomgång. Laborationerna som skall utföras kan variera från år till år: Tex oscilloskopet, hastighetsmätning med dopplerradar, geometrisk optik, holografi, avståndsmätning, spårämnesanalys, kraft och deformation samt radioaktivitet.

Litteratur:
Jönsson, G (red.): Fysik-Mätteknik, Laborationsinstruktioner. Atomfysik LTH 1998. Grahm m fl.: Modern industriell mätteknik. Teknikinformation 1991. Lindahl, P-E och Sandqvist, W: Mätgivare. Studentlitteratur 1996. Jönsson, G: Våglära och optik. Teach support 1995. Grimvall, G och Lindgren, O: Miljömätteknik. Studentlitteratur 1993. Jönsson, G: Om radon. Studentlitteratur 1992.