Kursplan för läsåret 2001/2002
ELEKTRONIK, SYSTEM OCH SIGNALERETI240
Electronics, Systems and Signals

Poäng: 24.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: E2, E3. Prestationsbedömning: Se under respektive delkurs. Webbsida: http://www.es.lth.se

Mål:
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Innehåll:
Pedagogisk ide (Övergripande mål för Elektronik, system och signaler)
Inom Elektronik, system och signaler har flera ämnen sammanfogats till en kurskedja för att framhäva att ämnena inte är separata enheter utan har en gemensam bas. Elektrotekniska system kan inte analyseras och konstrueras med hjälp av kunskaper från ett enskilt akademiskt ämne utan kräver en mängd kunskaper på såväl översikts som detaljnivå. Kopplingen mellan systemaspekter och ämnesspecifika kunskaper genomsyrar därför Elektronik, system och signaler. Det är därför viktigt att detaljerna i respektive område inte skymmer helheten men samtidigt måste stor vikt läggas vid specifika kunskaper inom varje delkurs. Under en rad moment kommer därför studenten att tränas i att relatera detaljkunskaper till helheten och i att se och förstå detaljer i system samt hur detaljkunskaper används för att bygga system.

Det är även viktigt att studenten känner att kurserna utgör en enhet och att kurserna i de olika fackområdena kopplas samman. Detta är nödvändigt för att stimulera kreativ lösning av ämnesöverskridande problem. För att understödja detta har ett antal nya pedagogiska moment införts i kursen. Dessa beskrivs nedan.

I varje delämne i Elektronik, system och signaler finns samtidigt en kärna som består av grundläggande definitioner, metoder och samband. Kärnan är så fundamental att den är en förutsättning för den fortsatta utbildningen. Den är också något arbetslivet förutsätter att en civilingenjör från E skall kunna. Ett mål är därför att E-studenten behärskar denna kärna mycket väl då studenten lämnar Elektronik, system och signaler.

Laborationer ingår som ett naturligt moment i Elektronik, system och signaler. Syftet är dels att experimentellt visa på fundamentala moment i utbildningen och dels att studenten ska tränas i självständigt experimentellt arbete. Graden av självständighet kommer successivt att ökas och avslutningsvis kommer även laborativa moment att examineras.

Litteratur:
Se under respektive delkurs.


Analog elektronik0101
Analog Circuits

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E2. Rekommenderade förkunskaper: ETI195 Elektronik eller motsvarande. Prestationsbedömning: Laborationer, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen 5 tim. Slutbetyg erhålls då tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter är godkända. Övrigt: Websida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/analogel/kurs.html.

Mål:
Förstärkare används inom många områden inom elektroniken tex i mobiltelefoner, signalkonditionering i mätsammanhang inom industri och medicin samt i dator och mediabranchen. Kursen ger en systematisk metod att med minimalt arbete konstruera en optimal förstärkare utifrån en given specifikation.

Relation till andra kurser: Kursen berör återkoppling som används i bland annat reglerteknik, radiokurser och IC-konstruktion. Strukturerad konstruktion kan användas i alla sammanhang t.ex. för stora system, i programmering etc. Kursen behandlar även transistorer som senare används i fortsättningskurser inom radio och IC-konstruktionskurserna.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Innehåll:
Översikt av ideala återkopplade förstärkare med nullorn som idealt förstärkande element. Analys av återkoppling av icke ideala förstärkande element t.ex. transistorer. Superposition- och asymptotic gain-modellerna för återkoppling tillsammans med Blackmans formel samt känslighetsanalys. Bandbreddsuppskattning, stabilitetskriterier och frekvenskompensering samt brus på såväl komponent som systemnivå. Inställning av vilopunkt.

Litteratur:
Verhoeven et.al.: Structured Electronic Design, Larsson: Övningar och lösningar och Stenman/ Larsson: Laborationer.


Komponentfysik0201
Physics of Devices

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E2. Rekommenderade förkunskaper: ETI195 Elektronik eller motsvarande och grundläggande matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig examination.

Mål:
Utvecklingen av halvledarkomponenter leder till nya tillämpningar med högre prestanda i systemen. T.ex. ser vi allt snabbare datorer och dataöverföring. Genombrott i materialtekniken har vidare lett till nyckelkomponenter som laserdioder och höghastighetstransistorer som utnyttjas i DVD-spelare och vid satellitkommunikation.

Relation till andra kurser
Olika typer av halvledarkomponenter är nyckelelement inom modern elektroteknik och god kännedom om komponenternas funktionalitet är nödvändig vid design av elektriska system. Kursen i komponentfysik behandlar de fysikaliska principerna för de vanligaste transistorerna inom analog och digital elektronik, den bipolära transistorn och MOS-transistorn. Vidare berörs pn-övergångens elektriska och optiska egenskaper, då denna utgör en central del i transistorerna och dessutom är en nyckelkomponent för fiberoptiska kommunikationssystem.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Innehåll:
Definition av halvledare och transport i halvledare via drift och diffusion. Elektriska komponenter såsom p-n övergången, bipolära transistorn och MOS-transistorn. Dessa behandlas m.a.p. potentialer, transportmekanismer, inbyggda kapacitanser och materialparametrar. Komponenters prestanda i termer av gränsfrekvenser. Materialegenskaper i passiva komponenter t.ex. kondensatorer.

Litteratur:
Meddelas senare.


Digital signalbehandling0301
Systems and Signals

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E2. Rekommenderade förkunskaper: ETI195 Elektronik eller motsvarande samt komplex och linjär analys. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemlösningstyp. Slutbetyg erhålls då tentamen och laborationer är godkända. Övrigt: Websida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsig/digsig.html.

Mål:
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

ha fått goda färdigheter i beskrivning av både signalers frekvensegenskaper och dess tidsegenskaper och hur dessa egenskaper hänger ihop.

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Innehåll:
Grunderna i digital signalbehandling. Sampling och efterföljande rekonstruktion av analog signal. Tidsdiskreta system som digitala filter och några metoder för att bestämma filtrens parametrar utifrån givna krav. Implementering av digital signalbehandling i realtid som exemplifieras i laborationer på digitala signalprocessorer (DSP). Z-transform och Fouriertransform. Diskret Fouriertransformen (DFT). En speciell tillämpning på DFT är OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) som bl a används för datakommunikation i bredbandsnät (ADSL, VDSL) och digital radio (DAB).

Litteratur:
Proakis, J. G och Manolakis, D.G.: Digital Signal Processing, Principles, Algorithms and Applications, tredje upplagan, Prentice Hall, 1996. ISBN 0-13-394289-9. Övningsexempel med svar och lösningar. Formelsamling och laborationshäften.


Mätteknik0401
Electrical Measurements

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E3.


Elenergiteknik0501
Electrical Energineering

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E3.


Elektromagnetisk fältteori för E0601
Electromagnetic Fields

Poäng: 6.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E3.


Analysuppgift0701
Project

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: E3.