Kursplan för läsåret 2001/2002
ELEKTROMAGNETISM MED EMCETE610
Electromagnetics and EMC

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IEH2, IEH3. Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: 1. Matematik 2. Krets- och mätteknik.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Övrigt: Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om grundläggande elektromagnetiska begrepp och samband.
· Kunskap om elektromagnetismens tillämpningar .
· Orientering om elektromagnetisk förenlighet (EMC).

Innehåll:
· Grunder: Cylindriska och sfäriska koordinatsystem, linje-, yt- och volymintegraler.
· Elstatik: Laddningsbegreppet, Coulombs lag, E-fältet, potential, Gauss' sats, ledare, D-fältet, kapacitans, polarisation, permittivitet.
· Elektrisk ström: strömtäthet, ohmska material.
· Magnetostatik: B-fält, H-fält, Amperes lag, spolar, ferromagnetiska material, magnetiska kretsar, magnetisk kraftverkan.
· Induktion: Ömsesidig induktans, självinduktans, transformatorn, skineffekten.
· Elektromagnetiska vågor: Maxwells ekvationer, plana vågor, antenner.
· Transmissionsledningar: Telegrafekvationen, pulser, sinusform, karakteristisk impedans, anpass-ning.
· EMC: Elmiljö, ledningsbundna störningar, jordning, skärmning, EMC-direktiv.

Litteratur:
Christopoulos: An Introduction to Applied Electromagnetism, Wiley 1990, ISBN 0-471-92761-9.