Kursplan för läsåret 2001/2002
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE602
Circuits and Measurement

Poäng: 9.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDH1, IDH2, IEH1, IEH2. Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematik: Linjär algebra.. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5). För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna del 1 och del 2. Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03. Del 2 ges första gången läsåret 2002/03.

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om grundläggande samband i elektrisk kretsteori.
· Inledande komponentkunskap.
· Kunskap om komponent- och signalmodeller.
· Kunskap och träning i analysmetoder för linjära. tidsinvarianta kretsars tids- och
frekvensegenskaper
· Kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument.
· Träning i att planera och utföra mätningar.
· Inledande kunskap om datorhjälpmedel för simulering av elektriska kretsar.
· Träning i att använda matematiska verktyg och förbereda studenterna inför kurser
inom elektroteknik och datateknik.

Innehåll:
.

Litteratur:
.


Krets- och mätteknik, del 10102
Circuits and Measurements 1

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IDH1, IEH1.

Innehåll:
· Grunder: Ström, spänning och effekt. Kirchhoffs lagar. Oberoende och styrda
spännings- och strömkällor. Resistorn. Den ideala operationsförstärkaren.
· Nätanalys: Nodanalys.
· Nätverksteorem: Linjaritet. Thévenin- och Nortonekvivalenter. Superposition.
· Likspänningsmätningar: Mätning av spänning, ström och resistans med hjälp av
analog och digital multimeter. Mätinstrumentets inverkan. Toleranser.
· Datorsimulering: PSPICE.
· Komponentmodeller: Kondensatorn. Induktorn.
· Sinusformat tidsberoende: jwmetoden. Impedans och admittans
.Överföringsfunktion.Ömsesidig induktans. Den ideala transformatorn. Komplexeffekt.Anpassning. Faskompensering.
· Medelvärden av periodiska förlopp: Medelvärde, likriktat medelvärde,
effektivvärde.
· Växelspänningsmätningar: Mätning av medelvärden för periodiska förlopp med
multimeter. Mätning av amplitud och fas för sinusformade spänningar med analogt
oscilloskop.
· Effektmätning: Mätning av effekt med wattmeter.

Litteratur:
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 5th Edition,
John Wiley & Sons 2000, ISBN 0-471386898.
5th edition
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber ,1997, ISBN 91-47-01098-3.
Andersson, Tommy: Krets- och mätteknik, exempelsamling.
Nilsson, Björn: Introduktion till Pspice.
Nilsson, Björn: Liten manual till Pspice.


Krets- och mätteknik, del 20202
Circutis and Measurements 2

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IDH2, IEH2.

Innehåll:
· Allmänt tidsberoende: Beskrivning och lösning av tidskontinuerliga linjära system
med hjälp av differentialekvationer. RC-, RL- och RLCkretsar. Stabilitet.
· Komplex frekvens: Överföringsfunktion. Samband mellan differentialekvation och
överföringsfunktion. Poler och nollställen. Filter. Resonans. Q-värde.
· Bodediagram: Manuella metoder. Datormetoder.
· Transformmetoder: Reella och komplexa Fourierserier. Deltafunktionen.
Fouriertransformen. Enkelsi-diga Laplacetransformen.
· Mätningar i tidsplanet: Mätning av allmänna tidsförlopp med digitalt oscilloskop.
· Mätningar i frekvensplanet: Mätning av spektrum och överföringsfunktion med
spektrum- och nätverksanalysator.

Litteratur:
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 5th Edition,
John Wiley & Sons 2000, ISBN 0-471386898.
5th edition
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber, 1997, ISBN 91-47-01098-3.
Andersson, Tommy: Krets- och mätteknik, exempelsamling.
Nilsson, Björn: Introduktion till Pspice.
Nilsson, Björn: Liten manual till Pspice.