Kursplan för läsåret 2001/2002
DATORTEKNIKEIT070
Computer Organization

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: D2, E2, F2, I3IS. Valfri för: I4. Kursansvarig: Universitetslektor Jan Eric Larsson.. Förkunskapskrav: Grundkurs i programmering (EDA011/EDA015).. Prestationsbedömning: Laborationskurs samt skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.it.lth.se/Dt

Mål:
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha förståelse för

Innehåll:
Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt, samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning, samt olika former för kommunikation med omvärlden i realtid.

Litteratur:
Brorsson, M: Datorsystem: program- och maskinvara, Studentlitteratur, 1999. Laborationshandledning samt kopior på OH-bilder använda på föreläsningarna.