Kursplan för läsåret 2001/2002
STYRNING AV ELEKTRISKA DRIVSYSTEMEIE041
Electric Drive Control

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: E4, M4. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, civilingenjör Svante Andersson.. Rekommenderade förkunskaper: EIE010 Elmaskinsystem och FRT010 Reglerteknik AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig examen, 5 timmar. Webbsida: http://www.iea.lth.se Övrigt: Examensarbete väljs i samråd med institutionens personal och kan vara ett projekt angående praktisk reglering (med DSP-teknologi), omriktartopologier, motorkonstruktion eller aktiv filtrering. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål:
Målet för kursen är att ge en grundlig förståelse för elektriska drivsystem beträffande kraftelektronik, motortyper samt reglerstrategier. Olika en- och trefas-omvandlartopologier tas upp, tillsamans med tillhörande modulationsstrategier for reglering av ström, flöde eller spänning. Dynamiska modeller för de i industrin mest förekommande elektriska maskinerna behandlas med vektormetoder. Praktiska metoder för att implementera reglering av moment, flöde, varvtal och position i drivsystem tas upp.
Kursen har relevans för en hållbar utveckling: Ungefär en tredjedel av all producerad energi i I-länderna omvandlas till elektrisk energi, och två tredjedelar av denna blir åter omvandlad till mekanisk energi i elektriska drivsystem. Denna kurs förklarar omvandlingsprocesserna och de metoder som kan användas för att utföra energiomvandlingen med minimala förluster.

Innehåll:
Föreläsningar och övningar: En och trefas själv- och nätkommuterade omvandlare. Modulationsstrategier, t. ex. pulsbredds- och vektormodulation. Metoder för spännings- och strömreglering med betoning på algoritmer för prediktiv dead-beat-reglering. Dynamiska vektormodeller för synkron-, permanentmagnet-, asynkron- och likströmsmaskiner. Aktiv filtrering.
Laborationer: 1. Strömreglering av högtalare/likströmsmaskin. 2. Reglering av aktiv och reaktiv effekt mot ett trefasnät med vektorreglering av en självkommuterad trefasomvandlare. 3. Moment- och varvtalsreglering av en asynkronmaskin med vektormetoder.

Litteratur:
Alakula, M, Pulle, DWJ: Control of electrical drive systems, IEA, LTH 1999.