Kursplan för läsåret 2001/2002
ELEKTROTEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEEI610
Electrical Engineering Overview

Poäng: 7.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: IEH1. Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisade övningar och laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Elektroteknik och Presentationsteknik och etik.

Mål:
Kursen ger en helhetsbild av Elektroteknikutbildningen och en ökad medvetenheten om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Kursen ger grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen höja medvetandet om de etiska problemställningarna som en ingenjör kan ställas inför.

Innehåll:
.

Litteratur:
.


Elektroteknik0101
Electrical Engineering

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IEH1.

Mål:
.

Innehåll:
· Erhålla inblick i stora telekommunikations- och datorsystem samt däri ingående systemkomponenter. Därigenom ökas medvetenheten om de kunskaper som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom dessa områden.
· Orientering om pågående forskning och utveckling inom telekommunikation och datorområdet.
· Konstruktion av ett enkelt mätinstrument: multimeter.

Litteratur:
Utdelade stenciler.


Presentationsteknik och etik0201
Verbal and Written Communication, Ethics

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IEH1. Prestationsbedömning: .

Mål:
.

Innehåll:
Presentationsteknik:
· Klassisk och modern retorik.
· Kommunikation mellan människor.
· Informationssökning i bibliotek och på internet.
· Disposition av rapporter och föredrag.
· Skriftlig framställning.
· Muntlig framställning.
· Opponering på rapporter och presentationer.
Etik:
· Arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen.

Litteratur:
Palm, Lars & Windahl, Sven: "Kommunikation - Teorin i praktiken", Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.