Kursplan för läsåret 2001/2002
DATORSYSTEMKONSTRUKTIONEDT081
Computer System Project

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Professor Lars Philipson.. Förkunskapskrav: VLSI-arkitektur (EDT050) eller minst två av följande kurser: Datorarkitektur (EDT030), Konstruktionsmetodik för datorsystem (EDT072), Digitala projekt (EDI021/022), Programvaruutveckling för stora system (ETS032), Realtidssystem (FRT031), Operativsystem (EDA050), Realtidsprogrammering (EDA040), Översättarteknik (EDA200), Industrirelaterad programmering (EDA331).. Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer. För betyget Godkänd krävs att projektarbetet slutförts. Webbsida: http://www.it.lth.se/DSK Övrigt: Deltagarantalet är begränsat, 25 st. Kursen ges ej läsåret 2001/2002 p g a personalbrist.

Mål:
Syftet med kursen är att ge ökad förståelse för hur ett komplett datorsystem, med samverkande maskin- och programvara, fungerar. Särskild tonvikt läggs på modellering och analys av prestanda. Kursen ger genom sin uppläggning ett helhetsperspektiv på de olika delar av datortekniken som ingått i tidigare datorinriktade kurser. Ett viktigt sidomål är att ge förståelse för hur stora konstruktionsprojekt kan angripas och lösas i projektform.

Innehåll:
Projektarbete: För att kunna angripa ett problem av realistisk storlek arbetar alla kursdeltagare i ett gemensamt projekt. Beroende på förkunskaper och specialintressen hos deltagarna sker en indelning i mindre arbetsgrupper (2-5 personer) som samverkar enligt en uppgjord projektplan, där varje grupp har ansvar för ett antal etappmål som redovisas för samtliga deltagare och som kräver samverkan mellan grupperna. Projektet består i att konstruera ett fullständigt datorsystem som funktions- och prestandamässigt är anpassat för en specifik tillämpning. Exempel på tidigare projekt är styrning av ping-pongrobot, realtidsuppackning av komprimerad video, Othello-spelande dator och självkörande elbil (som framgångsrikt tävlade med en mänsklig radiostyrningsförare). Med hjälp av datorbaserade verktyg modelleras och analyseras systemet i simulerad form. Modellerings- och analysarbetet tar speciellt fasta på samverkan mellan maskin- och programvara samt på uppdelning av systemet i olika samverkande enheter. Från modellen syntetiseras maskinvara som sedan i görligaste mån också fysiskt realiseras så att en prototyp kan demonstreras vid projektets avslutning.

Litteratur:
Stenciler (ges ut av institutionen).