Kursplan för läsåret 2001/2002
KONSTRUKTIONSMETODIK FÖR DATORSYSTEMEDT072
Computer System Design Methodology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Professor Lars Philipson.. Förkunskapskrav: Digitalteknik (EIT020).. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs närvaro vid minst 11 lektioner, deltagande vid tre handledningstillfällen och vitsordat aktivt deltagande i arbetet med projektplanen. För betygen 4 eller 5 krävs skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.it.lth.se/KDS Övrigt: Kursen ges ej läsåret 2001/2002 p g a personalbrist.

Mål:
Inbyggda processorer, specialprocessorer och skräddarsydd mikroelektronik blir avgörande för funktionen och konkurrenskraften hos allt fler produkter och produktionsmetoder i industrin. Kursen syftar till att ta fram metoder för konstruktion av system som består av samverkande maskin- och programvara samt planering och ledning av konstruktionsprojekt av denna typ.

Innehåll:
Konstruktion av system beskrivna ovan. Dessutom behandlas den metodik för konstruktion av prestandakritiska system som utvecklats inom institutionen. Den viktigaste delen av metoden bygger på att effektivt utnyttja en svit av systemmodeller som konstruktören bygger upp under projektets gång. En viktig utgångspunkt är att konstruktören fritt ska kunna blanda standardkretsar, specialkretsar och programvara. Användning av effektiva verktyg för utveckling och verifiering av funktionella modeller utgör en stor del av konstruktionsarbetet. De fyra sista veckorna ägnas åt projektmetodik och projektledning. Som en tillämpningsuppgift ingår planering av ett projekt som skall kunna genomföras senare under året.

Litteratur:
Stenciler (ges ut av institutionen).