Kursplan för läsåret 2001/2002
KRYPTOTEKNIKEDI050
Cryptography

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: ProfessorThomas Johansson.. Rekommenderade förkunskaper: Informationsteori (EDI030), Digitalteknik (EIT020).. Prestationsbedömning: Godkänd laboration och godkänt projekt är krav för att få tentera. Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Webbsida: http://www.it.lth.se/cryptology

Mål:
Syftet med kursen är att ge en orientering om klassiska kryptosystem samt att ge ingående kunskaper om moderna kryptosystem.

Innehåll:
Klassiska kryptosystem: Inledning och grundläggande begrepp. Caesarkrypto, enkel substitution, polyalfabetssystem (Vigenére, Kasiskis forceringsmetod, Vernam), bigramsubstitution, transposition.
Shannons teori för sekretess: Nyckelentropier och meddelanden, redundans och entydighetslängd, perfekt sekretess.
Kryptomaskiner: Hagelins M-209 maskin, Transvertex HC-9, rotormaskiner (Enigma).
Skiftregister: Något om ändliga kroppar, linjärt återkopplade skiftregister och skiftregistersekvenser, perioder och cykelkarakteristiker, skiftregistersyntes, olinjära kombinationer av skiftregistersekvenser, skiftregisterfiltrering.
Elektroniska kryptosystem: Forcering med skiftregistersyntes.
Data Encryption Standard: Historik, konstruktionsfilosofi, DES, Hellmans kritik.
Öppen-nyckel-distribution: Logaritmproblemet, Pohlig-Hellman-systemet.
Öppen-nyckel-kryptosystem: Något om talteori, RSA-systemet, Rabins ekvivalenssats, Herlestams kritik.
Simmons' teori för autentisering: Imitation och substitution, Simmons' gräns.
Secret sharing. Historik: Laboration: Studium av skiftregister. Projekt: Learning about DES.

Litteratur:
Johannesson, R.: Något om kryptering. (Kompendium, utges av institutionen).