Kursplan för läsåret 2001/2002
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA665
Object-Oriented Modelling and Design

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: PVH2. Kursansvarig: universitetslektor Per Holm, e-post: Per.Holm@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Obligatoriska moment i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda.. Rekommenderade förkunskaper: Programmering i Java.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Obligatoriska moment: datorlaborationer och en inlämningsuppgift. Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen ger kunskap om objektorienterade metoder för utveckling av stora programsystem och träning i användning av sådana metoder. Därtill ger kursen utökade kunskaper om objektorienterad programmering.

Innehåll:
Systemutvecklingens faser: analys, design och implementation. Vattenfallsmetoder och iterativa metoder. Historik. Design av grafiska användargränssnitt. CRC-kort. Modeller i objektorienterad systemutveckling: "use-case"-modell, statisk modell, dynamisk modell. Beskrivningsspråket UML. Designmönster. Översikt över objektorienterade programspråk. Moderna systemutvecklingsmetoder, t ex Extreme Programming.

Litteratur:
Stevens, P with Pooley, R: Using UML: Software Engineering with Objects and Components, Addison-Wesley 1999.