Kursplan för läsåret 2001/2002
OPERATIVSYSTEMEDA645
Operating Systems

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDH2, PVH2. Kursansvarig: universitetslektor Jonas Skeppstedt, e-post: Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Obligatoriska momenten i EDA695 Realtidssystem fullgjorda.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se

Mål:
Kursen ger kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Innehåll:
Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika typer av operativsystem.

Litteratur:
Silberschatz A: Applied Operating System Concepts, Wiley 2000, ISBN 0471365084.
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.