Kursplan för läsåret 2001/2002
DATABASEREDA215
Data Bases

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, I4, L4. Kursansvarig: Universitetslektor Ferenc Belik, Ferenc.Belik@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA500/EDA501 Programmering (för L).. Prestationsbedömning: För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts inom föreskriven tid. Tentamen är skriftlig och anordnas i januari med omtentamen ca 2-3 veckor senare. Slutbetyget bestäms av tentamensbetyget och inlämningsuppgifterna. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Mål:
Målet är att ge kunskaper

Innehåll:
Kursen innehåller följande moment

Litteratur:
Ullman J.D. och Widom J.: A First Course in Database Systems. Prentice Hall, 1997.