Kursplan för läsåret 2001/2002
ÖVERSÄTTARTEKNIKEDA200
Compilers and Interpreters

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: D3, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Görel Hedin, Gorel.Hedin@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025/EDA026/EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Projektet ska vara fullgjort senast tre månader efter föreläsningarnas slut. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Ett obligatoriskt projekt ingår i kursen.

Mål:
Att ge grundläggande kunskaper i teorin för översättare, t.ex. kompilatorer och interpretatorer, samt kännedom om deras uppbyggnad och funktion.

Innehåll:
Programspråksnivåer och översättningsverktyg. Definition av programspråk: reguljära uttryck, kontextfria grammatiker, attributgrammatiker. Scanning. Parsingsmetoder: bottom-up, top-down, recursive descent. Statisk-semantisk analys: namnanalys, typcheckning. Exekveringssystem: datarepresentation, minnesallokering, automatisk minneshantering. Kodgenerering och interpretering. Kompilatorutvecklingssystem.

Litteratur:
Ännu ej fastställd.