Kursplan för läsåret 2001/2002
TILLÄMPAD ARTIFICIELL INTELLIGENSEDA132
Applied Artificial Intelligence

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4. Kursansvarig: Universitetslektor Eric Astor, Eric.Astor@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025/EDA027 Algoritmer och datastrukturer.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Obligatoriska moment: Inlämningsuppgifter. – Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Mål:
Att ge en introduktion till olika delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden.

Innehåll:
Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Neurala nät. Genetiska algoritmer. Inlärning baserad på klassificering. Intelligenta agenter.

Litteratur:
Russell S. och Norvig P.: Artificial Intelligence - A Modern Approach. Prentice Hall, 1995.