Kursplan för läsåret 2001/2002
OPERATIVSYSTEMEDA050
Operating Systems

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Valfri för: D3, E4. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se. Förkunskapskrav: De obligatoriska momenten i EDA040 Realtidsprogrammering fullgjorda.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Övningarna tjänar som förberedelse till laborationerna.

Mål:
Att ge kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Innehåll:
Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika typer av operativsystem.

Litteratur:
Silberschatz A. et al: Applied Operating System Concepts. Wiley, 2000. ISBN 047136508-4.