Kursplan för läsåret 2001/2002
REALTIDSPROGRAMMERINGEDA040
Concurrent Programming

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Klas Nilsson och universitetslektor Roger Henriksson, Klas.Nilsson@cs.lth.se, Roger.Henriksson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025/EDA026/EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska momenten har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Obligatoriska moment: Övningar och laborationer. Ett projektarbete som syftar till att ge en samlad förståelse av kursens delmoment.

Mål:
Att ge insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll:
Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. In- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioritering, periodiska processer. Översikt av schemaläggningsprinciper.

Litteratur:
Kursbok under utarbetande. Denna och annat material distribueras under kursens gång.