Kursplan för läsåret 2001/2002
MELLAN RUM - ATT GESTALTA URBANA LANDSKAPSRUM KRING SUNDETASB073
Urban public space and places - architectural design of the

Poäng: 13.0 Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs väl genomfört projekt samt aktivt deltagande i kritik, föreläsningar, seminarier, övningar och studieresor.

Mål:
Årets projekttema är stadens publika rum och platser - både de mera urbana och de gröna rummen - och hur dessa samverkar och ger möjlighet till liv och aktivitet för invånare och besökare. Syftet är att undersöka på vilket sätt man genom stadsbyggandet och den fysiska planeringen kan främja en bra rumslig struktur och en attraktiv utformning av de enskilda rummen och deras sammanhang på olika skalnivåer.

Innehåll:
Projektet kommer att innehålla en jämförande analys av flera städer samt mera detaljerade rumsstudier i en närmare utvald stad.

Den stadsbyggnadsteoretiska bakgrunden för övningen presenteras genom föreläsningar, seminarier och studiebesök, bl a till Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Det rekommenderas att eleverna följer Stadsbyggnads valfria kurser som också ligger under vårterminen.

Litteratur:
Kompendium i stadsbyggnad.