Kursplan för läsåret 2001/2002
KT - KREATIV TÄVLING I, TEORI OCH APPLICERINGAFO140
CC - Creative Competition I, Theory and Application

Poäng: 13.0 Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez Formlära, Professor Lars Sentler BKL. Rekommenderade förkunskaper: ADP090, ADP095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt ADP021 Formlära II.. Prestationsbedömning: Tentamen förekommer inte. I stället görs del- och slutbedömning utifrån resultaten av färdiga tävlingsförslag, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar för att förstärka teori och applicering i tävlingsarbetet samt skissarbete och modellunderlag. 80% närvaro krävs vid workshops, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Begränsat antal platser: 25. Projektet ges vid behov på engelska. Eftersom projektet KT - Kreativ Tävling är en utveckling av de båda tidigare projekten ("Från Scenografi till Arkitektur" och "Konstruktion - Dekonstruktion - Rekonstruktion") rekommenderas att antingen ett eller båda dessa projekt har genomförts. Studenter som ej genomfört något av dessa projekt kommer att intervjuas samt erbjudas en inledande intensivkurs i den designmetodik som kommer att användas. Studenter utan erfarenhet från projektbaserad undervisning kan ej accepteras i projektet. Utbytesstudenter skall befinna sig i slutet av sin utbildning.

Mål:
Målsättningen med projektet är att applicera den kreativa och experimentella designmetod (som utvecklats vid de två projekten "Från Scenografi till Arkitektur" och "Konstruktion - Dekonstruktion - Rekonstruktion") på ett konkret förslag till en byggnad. Arkitekttävlingen används som medium för att överbrygga klyftan mellan den akademiska och den praktiska verksamheten.

Innehåll:
Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops, föreläsningar och seminarier (som har sin utgångspunkt i det specifika tävlingsprogrammet) vilka organiseras av gästprofessorer med högt internationellt anseende. Inbjudna gästprofessorer kommer att initiera intensiva och koncentrerade aktiviteter med fokus mot idéer och frågeställningar som debatteras vid de mest avancerade arkitektskolorna i världen idag.

Litteratur:
Enligt de inbjudna gästprofessorerna.