Kursplan för läsåret 2001/2002
ARKITEKTENS PROJEKTERINGSMETODIKABK180
The Architect's Design Methods

Poäng: 2.0 Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lennart Welin. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningarna samt fullgjorda och godkända övningar.

Mål:
Förmåga att presentera alla moment i ett realistiskt projekt.

Innehåll:
Kursen avser att ge kunskaper om den metodik som arkitekten tillämpar vid projektering av handlingar för produktframställningen. Tyngdpunkten kommer att ligga på metodiken för en rationell behandling av de stora informationsmängder som framställs i projekteringsprocessens senare skeden för att säkerställa den arkitektoniska gestaltningens kvalitet. Former och teknik för redovisning är härvid av central betydelse. Kursen kommer att förmedla byggbranschens senaste rekommendationer och anvisningar inom kunskapsområdet.