Kursplan för läsåret 2001/2002
TREND OCH TRADITIONABF100
Trends and Traditions

Poäng: 2.0 Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Finn Werne. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena, litteratur som redovisas vid seminarium samt en mindre uppsats.

Mål:
Kursen syftar till att lyfta fram intressanta och mönsterbildande arkitekturprojekt från de senaste årtiondena och belysa dem ur ett brett kulturellt och tekniskt perspektiv.

Innehåll:
Efterkrigstidens stadsbyggande och arkitektur granskas. Avsikten är att lyfta fram intressanta och mönsterbildande idéprojekt och exempel från den byggda verkligheten och sätta in dem i ett ideologiskt, kulturellt, samhälleligt och produktionstekniskt sammanhang.