Kursplan för läsåret 2001/2002
ARKITEKTUR FÖR INGENJÖRERABF061
Architecture for Engineers

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: IBH3, V3. Kursansvarig: Professor Finn Werne. Förkunskapskrav: Fullgjord basutbildning. Fördjupningsnivå: 80-poängsnivå.. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80%, godkänd uppsats och godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.byggfunk.lth.se

Mål:
Kursens syfte till att ge ingenjörer en orientering i arkitekters kunskapsområde och arbetssätt.

Innehåll:
Arkitekternas skissmetodik och inriktning på beställaren/byggherren som utgångspunkt för programskrivning, projektering och byggande behandlas. En djupare analys tas upp av sådana kvaliteter i den byggda miljön som arkitekter värdesätter i föreläsningar, fältstudier och seminarier.
Övningsuppgifterna kommer att närmare behandla den gestaltningsmässiga och brukarrelaterade delen av program- och skissarbete.
Kursen avslutas med att rita en egen bostad som friliggande hus alternativt radhus, vilket presenteras i ritningar och modell.

Litteratur:
Meddelas senare.