Kursplan för läsåret 2001/2002
ARKITEKTUR, AK IIAAH110
Architecture, Basic Course II

Poäng: 11.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Professor Krister Wiberg. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras 80%-ig närvaro vid föreläsningar och genomgångar samt godkända övningsuppgifter.

Mål:
Utveckla idéer och gestalta komplexa byggnader. Presentera arkitektoniska helhetslösningar. Argumentera, teckna och öva i problemlösningar.

Innehåll:
Huvudtemat i årskurs 2 är studier av stadens utformning och detaljprojektering av en komplex byggnad i ny eller existerande stadsmiljö. Arkitektur I ansvarar under höstterminen övergången från detaljplanen till byggnaden. Vårterminen omfattar projektering efter genomförda funktionsanalyser, program - och idéskisser. Föreläsningarna är arkitekturteoretiska och behandlar gestaltningsprocessen. Undervisningen i specialämnena understöder arbetet med övningsuppgifterna. Del av kursen kommer att ägnas ekologisk planering.

Litteratur:
Alexander, Christopher: A Pattern Language
Gehl, Jan. Livet mellom husene
Eiler-Rasmussen, Sten: Om at opleve arkitektur
Norberg-Schulz, Christian (1980): Genius loci, Towards a phenomenology of architecture. London