HYDROLOGI OCH AKVATISK EKOLOGIVVR110
Hydrology and Aquatic Ecology

Poäng: 9.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: W1 Kursansvarig: Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära, Per Larsson, Ekotoxikologi. Prestationsbedömning: Obligatoriska betygsatta inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen (4 tim) efter det 2 (lp 2). Övrigt: Kursen bedrivs som ett samarbete mellan Institutionen för teknisk vattenresurslära och Ekologiska institutionen.

Mål:
Syftet med kursen är att visa på samspelet mellan de hydrologiska och biologiska processerna och människans påverkan. Studenterna ska efter kursen ha grundläggande kunskaper i hydrologi och akvatisk ekologi. Studenterna ska också få insikt i kopplingarna mellan biologiska och fysikaliska processer/förhållanden i några vattenbaserade ekosystem. Ett exempel på sådana kopplingar är näringsämnens retention i omland, påverkan och transport genom avrinning, tillgänglighet i sjöar beroende på blandningsförhållande och fytoplanktonarters utbredning och succession över säsongen. Påverkan av mänskliga utsläpp till vattenmiljöer och vad detta har för betydelse studeras.

Innehåll:
Vattenresurslära. Mänskliga behov, tekniska system för vattenhantering, mänsklig påverkan, avrinningsområdet. Vattnets kretslopp. Det hydrologiska systemet, vattenbalans, nederbörd, avdunstning, infiltration, grundvatten, avrinning. Rinnande vatten och sjöar. Flödesdämpning, introduktion till termodynamik och strömningsprocesser, omblandning, omsättningstider, skiktning av vattenmassan, ämnestransport, syrgasförhållanden, sedimentation, grundläggande kanalströmning. Ekologiska grundbegrepp. Allmänna grundbegrepp såsom evolution, genetik och ekosystemteknologi. Näringsrika och näringsfattiga sjöar, samspelet mellan olika trofiska nivåer (som fytoplankton, zooplankton och fisk), eutrofiering, kopplingen mellan sediment och vattenmassa för utbytet av näringsämnen, littorala och pelagiska näringskedjor, strandväxtlighet. Kretslopp för näringsämnen. Kolets, kvävets och fosforns kretslopp, koppling mellan näringsämnen och fytoplankton, zooplankton och fisk, tillgänglighet av näringsämnen under olika tider. Mänsklig påverkan. Påverkan från urbana områden, jordbruk och skogsbruk, sjöar och floder som recipienter, diffusa källors påverkan, reningsteknik, åtgärder i rinnande vatten och sjöar. Undervisningen tar sin utgångspunkt i ett utvalt avrinningsområde där man gör fältövningar. Med detta som bakgrund och åskådningsexempel gör studenterna inlämningsuppgifter. Dessutom hålls traditionella föreläsningar och övningar.

Litteratur:
1. Goldman, C., Horne, A., Limnology, McGraw, 1994. 2. Shaw, E., Hydrology in Practice, Chap and H., 1993. 3. Smith, R., Smith, T., Elements of Ecology, Addison-Wesley, 1998* * Ekologiboken kommer endast att användas extensivt i denna kurs. Den kommer dock att vara huvudsaklig textbok för kursen terrester ekologi i lp 4. Dessutom bedöms den ha stort värde som bredvidlösningsbok för denna kurs.


Delprov 10198
Part 1

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:


Delprov 20298
Part 2

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: