HYDROLOGISKA PROCESSERVVR100
Hydrological Modelling

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Lars Bengtsson. Förkunskapskrav: Teknisk vattenresurslära, Programmering. Rekomenderade förkunskaper: Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), obligatoriska inlämningsuppgifter. Webbsida: http://aqua.tvrl.lth.se/education.htm

Mål:
Kursens syfte är att öka studenternas förståelse för de hydrologiska processerna och ge förmåga att beräkna nederbördsgenererade flöden, floder och i urbana ledningssystem. Studenterna skall lära sig använda matematiska avrinningsmodeller som redskap för översvämningsberäkningar och för dimensionering av tekniska anläggningar.

Innehåll:
De hydrologiska processerna: regn, avdunstning, rörelse i omättad zon, grundvattenströmning, avrinning. Specialhydrologi: snö, is, sjöar, urbanhydrologi. Modellbegreppet, numeriska avrinningsmodeller. Inlämningsuppgifter omfattar arbete med dagvattenmodell, rural avrinningsmodell samt en egen, enklare avrinningsmodell.

Litteratur:
Bengtsson, L.: Hydrologi. Teori och processer, Sveriges Hydrologiska råd, 1997. Bergström, S.: Sveriges hydrologi, SMHI, 1993.