AVFALLSTEKNIKVVR061
Solid Waste Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V3 Kursansvarig: Peter Flyhammar Rekomenderade förkunskaper: Teknisk vattenresurslära allmän kurs. Prestationsbedömning: Slutbetyget beräknas som medelvärdet av betyg på skriftlig tentamen och betyg på uppsats/arbetsuppgift. För erhållande av slutbetyg krävs närvaro vid studiebesök och godkända inlämningsuppgifter. Webbsida: http://aqua.lth.se/education.htm#n1

Mål:
Målet med kursen är främst att öka kunskapen om hela kedjan i hanteringen av fast avfall (exklusive gruvavfall) och de problem och fördelar som är förknippade med olika strategier. Kursen skall också ge en generell insikt i naturliga energi- och materialflöden och hur dessa påverkas av mänskliga aktiviteter, speciellt hanteringen av fast avfall.

Innehåll:
Generella beskrivningar av energiflöden och cirkulationen av materia inom ekosfären, som omfattar biosfären och de delar av atmosfären, hydrosfären och litosfären som kan nås av levande organismer. Förändringar av biogeokemiska cykler och olika miljöproblem som orsakas av mänskliga aktiviteter belyses med tyngdpunkten på genereringen av fast avfall. Hela kedjan i avfallshanteringen behandlas, såsom källsortering, insamling och transport, sortering, biologisk behandling, förbränning och deponering. En viss fördjupning sker inom deponeringsdelen, med bl a beräkningsövningar. Övningar som analyserar hanteringen av organiskt avfall med simuleringsmodellen ORWARE ingår. Avfallshanteringens roll i en hållbar samhällsutvecklling berörs också.

Litteratur:
Bok/stenciler om avfallshantering, deponeringskompendium och andra publikationer och särtryck.