TEKNISK VATTENRESURSLÄRAVVR015
Water Resources Engineering

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: V3 Kursansvarig: Magnus Persson (hydrologi), Joakim Malm (hydraulik), Erik Särner (VA-teknik) Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, statistik, fysik, mekanik och teknisk geologi. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter av mindre omfattning (ca 1/vecka), skriftliga tentamina 4p efter läsperiod 1, 6p efter kursens slut. Webbsida: http://aqua.tvrl.lth.se/education.htm

Mål:
Syftet med kursen är att studenterna skall få de grundläggande kunskaper med anknytning till fysik, kemi och biologi som erfordras för analys och problemlösning inom de viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna tillämpa kunskaper inom hydrologi, hydraulik och VA-teknik på problem inom vattenbyggnad, miljöplanering, stadsbyggnad, vattenförsörjning och avfallshantering.

Innehåll:
Hydrologi: Vattnets kretslopp. Global och "svensk" vattenbalans. Atmosfäriska processer: nederbörd och evapotranspiration. Mark- och grundvatten: infiltration, Darcys lag, brunnshydraulik. Ytvatten: avrinningsbildning, hydrografanalys, flodvågsberäkning. Dimensionering och statistiska metoder spec. frekvensanalys.
Hydraulik: Vätskors egenskaper: densitet, viskositet, ytspänning mm. Hydrostatik: samband tryck/densitet/nivå, krafter på plana och buktiga ytor, tryckcentrum. Grundläggande begrepp: stationär och ickestationär strömning, strömlinjer, laminär/turbulent strömning mm. Grundläggande ekvationer: kontinuitetsekvationen, rörelsemängdsekvationen, energiekvationen. Rörströmning: friktionsförlust, punktförlust, rörsystem, icke-stationär strömning. Pumpar: pump-typer, karakteristika, pumpsystem. Kanalströmning: likformig strömning, friktionsberäkning. Mätmetoder: tryck, hastighet, flöde.
VA-teknik: Vattnets urbana kretslopp (råvatten till recipient): transportsystem, pumpning, magasinering, distributionssystem, uppsamling och bortledning av avloppsvatten, dagvatten. Kvalitetskriterier: analysmetoder, normer för dricks-vatten, rekreation och recipienter. Reningsprocesser: enhetsprocesser,  system för rening av grundvatten, ytvatten, spillvatten.

Litteratur:
1) Franzini J.B and Finnemore E.J, Fluid Mechanics, 9th ed., WCB/McGraw-Hill,    1997 (International edition).
2) Shaw, E.: "Hydrology in Practice", Chapman & Hall, 1994 (eller motsvarande).
3) Kompendium i VA-teknik.
4) Visst kompletterande material."


Deltentamen0100
Part Examination

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:


Sluttentamen0200
Final examination

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: