DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGAR. VÄGBYGGNAD FK3.VVB080
Highway Maintenanc. Highway Engineering. Advanced Course 3.

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar Rekomenderade förkunskaper: Vägbyggnad FK1, Vägbyggnad FK2 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i fältövningar och studiebesök. Webbsida: http://www.tft.lth.se/roadconstr2.htm Övrigt: Undervisningen baseras på projektarbete.

Mål:
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i planering och utförande av gatu- och vägunderhåll, Pavement Management Systems (PMS). Strategier för miljöapassad drift och underhåll av vägar. Metoder för planering av vägunderhåll. PMS. Nedbrytningsmodeller. Analytiska och empiriska modeller. Skadekartering. Okulär besiktning. Olika mätmetoder. RST- och fallviktsmätningar. Instrumentering av vägkonstruktioner. Insamling och värdering av basdata. Förstärkningsdimensionering. Uppbyggnad av av egen PMS-modell. Simulering av effekter av olika valda underhållningsåtgärder för väghållare och trafikanter. Jämförelse av utdata från olika nedbrytningsmodeller. Diskussion av olika optimeringsprinciper. Cost/benefit analyser. Återanvändning med kall- och varmteknik. Vinterväghållning. Klimatologi. Miljökonsekvenser. Trafikanteffekter av olika vägytestandard.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
I kursen diskuterades hur valet av olika underhållningsåtgärder påverkar samhället, väghållaren och trafikanterna. Miljökonsekvenser av vinterväghållningen diskuterades. Betydelsen av återanvändning av vägbyggnadsmaterial behandlas.

Litteratur:
Handbok för val av beläggningsåtgärder. Svenska kommunförbundet, 1994. Handbok i tillståndsbedömning, bära eller brista, Svenska kommunförbundet, 1991. Ullidtz, P: Pavement Analysis, Danmark 1987. Haas, R: Modern Pavement Management. Florida. 1994.