BYGGANDE AV VÄGAR OCH GATOR. VÄGBYGGNAD FK2.VVB070
Pavement Design and Construction. Advanced Course 2.

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar Rekomenderade förkunskaper: Vägbyggnad FK1 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i fältövningar och studiebesök. Webbsida: http://www.tft.lth.se/roadconstr2.htm Övrigt: Undervisningen baseras på projektarbete.

Mål:
I kursen förmedlas fördjupade kunskaper inom dimensionering samt planering och utförande av väg- och gatubyggnadsarbeten.
Metoder för planering, dimensionering och genomförande av väg- och gatuobjekt redovisas och diskuteras med tillämpning på svenska och internationella förhållanden. Tidplan. Personal och maskiner. Markundersökningar. Dimensioneringsprinciper. Livscykelanalyser. Beräkning av spänningar och töjningar i vägkroppen. Entreprenad- och upphandlingsformer. Entreprenadjuridik. Funktionsentreprenadens för- och nackdelar. Produktionsplanering. Materialval och transport. Logistik. Kvalitets- och kontrollarbete. Statistisk acceptanskontroll. Mätmetoder från terrass till färdig yta. Packningsarbeten. Återvinning av alternativa material. Arbetsmiljö i olika faser av arbeten. Gatubyggnad och vägbyggnad, skillnader och likheter. GPS. Beräknade och faktiska kostnader.

Relevans för en miljömässigthållbar utveckling
I kursen diskuteras hur valet av olika konstruktioner påverkar materialåtgången. Arbetsmiljön vid olika stadier av byggandet diskuteras. Betydelsen av återvinning av alternativa material behandlas.

Litteratur:
Kompendium i vägbyggnad. Utdrag ur anvisningar om vägbyggnad. Väg 94. Utdrag ur Vejbygning. Phoenix. 1995. Utdrag ur Ullidtz, P: Modeling Flexible Pavement Response. Danmark 1998.