ANLÄGGNINGSTEKNIKVVB050
Road, Water and Building Engineering

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L1 Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar och Sven Agardh. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Fullgjorda och godkända övningar. Webbsida: http://www.tft.lth.se/roadconstr.htm Övrigt: Examensarbete kan utföras i materialteknik samt drift- och underhållsverksamhet. Arbetet omfattar vanligen littraturstudier, teoretiska undersökningar (i laboratorium och/eller fält) samt muntlig och skriftlig redovisning.

Mål:
Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper i ämnet anläggningsteknik. Dessa kunskaper ska ge de studerande möjlighet att se beröringspunkterna mellan sitt eget och väg- och vattenbyggarens arbetsfält.

Innehåll:
Kursen omfattar ämnesområdena vägbyggnad, järnvägsbyggnad, hydrologi, samt vattenförsörjning och avloppsteknik. Kursen ska ge grundläggande kunskaper i ämnet anläggningsteknik. Dessa kunskaper ska ge lantmätaren möjligheter att förstå beröringspunkterna mellan sitt eget arbetsfält och väg- och vattenbyggarens. Kursen ska ge förutsättningar till bra samarbete mellan de två yrkeskårerna. Grundläggande kunskaper om vägplanering och vägbyggnadsteknik med hänsyn till lokala förutsättningar och tillgång på material. Val av vägsträckning. Geometrisk utformning av vägar samt konstruktion av väg- och järnvägsöverbyggnader. Återvinning. Barmarks- och vintervägunderhåll. Översiktlig inblick i samhällets vattenhantering, vattnets kretslopp i naturen och människans påverkan på naturens kretslopp. Ytvattenströmning, avrinningsområden, grundvatten. Problemställningar inom vattenförsörjningsteknik, avloppsteknik och vattenvård. Enklare planering av ledningsnät och avloppssystem, lokalisering av reningsanläggningar.

Litteratur:
Kompendium i anläggningsteknik för lantmätare.