TRAFIK I: TRAFIKENS UPPKOMST OCH DRIVKRAFTERVTT130
Traffic I: Forces behind Traffic generation.

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: V3 Kursansvarig: Cristina Prather Persson Rekomenderade förkunskaper: Trafikteknik och stadsbyggnad AK (VTT110), Matematisk statistik AK för V FSM032. Trafik I (VTT130) eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkänd rapport och godkänd tentamen. Webbsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm Övrigt: Kursen ges i form av problembaserat lärande (PBL).

Mål:
Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för samhällets beroende av person- och godstransporter.

Innehåll:
Trafikens roll i samhället behandlas och grundläggande teorier och analysmodeller inom trafikområdet analyseras. Kursen är indelad i följande huvudavsnitt:
1) Temat behandlar grundläggande drivkrafter bakom transportbehov och transporter samt hur res- och transportmönster påverkas. Exempel på fenomen som behandlas är markanvändningsplanering på nationell, regional och lokal nivå, livsstil och kultur, fördelning mellan enskild individ och samhället, samhällets funktionella differentiering, lagar och förordningar, den socio-ekonomiska utvecklingen hos hushållen, internationalisering, produktspecialisering, den globala marknaden, IT-utveckling, marknadens krav på service och tillgänglighet.
2) Undersöknings- och mätmetoder som används för att studera fenomenen är bl a resvaneundersökingar, tidsgeografi, intervjuer, enkäter, GIS, folk- och bostadsräkning samt studier av planer.
3) Teorier och modeller som används för att behandla trafikens uppkomst och drivkrafter är t ex trafikprognoser samt ekonomiska modeller som cost-benefit respektive cost-effect analys.
4) Åtgärder för att förändra transportbehov och därmed trafikarbetet är t ex ekonomiska, administrativa och tekniska styrmedel.

De fyra avsnitten studeras genom PBL, vidare genomförs mindre fallstudier för att exemplifiera och konkretisera inhämtad kunskap. Vikt läggs vid både skriftlig och muntlig presentation av utfört arbete.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Kunskap om trafikens uppkomst och drivkrafter samt vad som påverkar dessa är en förutsättning för att påverka transporterna mot en hållbar utveckling.

Litteratur:
Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande vid litteratursökningen.