TRAFIKTEKNIK OCH STADSBYGGNAD AKVTT110
Traffic Planning and Engineering, Urban Planning, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: V1, L2 Kursansvarig: Åse Svensson Prestationsbedömning: godkända övningar, deltagande i studieresa och godkänd tentamen. Webbsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm Övrigt: Gruppstorlek 24 vid övningar och laborationer.

Innehåll:
Kursen ges gemensamt av trafikteknik och stadsbyggnad. I första delen ges undervisning främst i trafikteknik (föreläsningar och övningar). I andra delen ges undervisning i stadsbyggnad (föreläsningar) samt en integrerad planeringsövning. Kursen ska träna förmågan till muntlig presentation samt redovisning i skrift och bild. Trafikteknik: Kursen syftar till att ge en allmän orientering om trafik. Lokal och regional trafik med olika trafikmedel, särskilt kollektivtrafik. Trafikmedlens egenskaper. Trafikplaneringen som en del i samhällsplaneringen. Trafiknät, trafikleder och korsningar. Parkering. Trafikmängdsberäkningar. Trafiksäkerhet. Miljöeffekter av trafik. Stadsbyggnad: Kursen syftar till att ge en allmän orientering om människans samhälle i olika delar av världen, hur dessa samhällen är organiserade, utformade och planerade. Huvudvikten ligger på det svenska samhället. Människans samhällen behandlas: stadens struktur och organisation. Stadens form och arkitektur samt tillväxt och förnyelse. Bebyggelsens anpassning till natur och människor. Den fysiska planeringen presenteras: organisation och instrument. Planeringsmetodik. Skissnings- och presentationsmetoder. Trafiktekniska övningar: Prognosmetoder - metoder för att prognosticera trafikmängder, trafiksäkerhet - analyser och åtgärder och kollektivtrafik - dimensinering av ett bussnät. Planeringsövning: Övningen omfattar översiktlig planering och detaljplanering av ett område med vanliga planeringsproblem. Dessutom ingår insamling av underlagsmaterial, fältövningar i planområdet samt utarbetande och redovisning av förslag. Tonvikt läggs på sammanhanget mellan helhet och detaljer, förutsättningar och förslag samt förståelse för planeringens tvärfackliga karaktär.

Litteratur:
Trafiken i samhället, inst för Trafikteknik, LTH 1996. Utdrag ur TRÅD, Boverket 1992. Övrig litteratur anvisas vid kursens början.