REGIONPLANERING - PROJEKT.VTT070
Regional Planning - Project Course.

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Cristina Prather Persson Rekomenderade förkunskaper: För V Trafik FK1, FK2 och FK3 (VTT130, 140 och kodFK3), Geografiska informationssystem (VFT031) eller motsvarande. För de studenter som ej följer V- eller A-programmen gäller krav på motsvarande kunskap. Prestationsbedömning: Godkända övningar och seminarier. Deltagande i exkursioner och studieresor. Webbsida: http://www.tft.lth.se Övrigt: Kursen ges i projektform. Kursen ges endast vid tillräcklig elevantal.

Mål:
Kursens mål är att ge kännedom om översiktlig planering på regional, nationell och övernationell nivå. Vissa utblickar sker också mot nationell och europeisk nivå. Tyngdpunkten i kursen ligger på väg- och järnvägsplanering, men även andra sektorer berörs.

Innehåll:
Teori (föreläsningar och seminarier)
Planeringsbegrepp: Regionala strukturer, administrativa strukturer och funktionella regioner, regional planering, regionplanering. Processer för planering av vägar och järnvägar. Naturgeografiska samband och naturresurser sedda i ett regionalt perspektiv. Hur skapas ekonomiskt framgångsrika regioner? Infrastrukturens betydelse för att bygga konkurrenskraftiga regioner. Bebyggelsestruktur och infrastruktur. Regional planering i vår omvärld.

Övningar
Projektarbete med tyngdpunkt på vägar och järnvägar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
I kursen lägges stor vikt vid regionala miljöproblem och hushållning med naturresurser.

Litteratur:
Ett kursbibliotek står till elevernas förfogande vid litteratursökningen.