TRAFIKTEKNIK, AK FÖR AVTT051
Traffic Planning, Basic Course

Poäng: 1.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A2 Kursansvarig: Cristina Prather Persson Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.tft.lth.se/indexsv/kurser.htm

Innehåll:
Kursen ska ge en orientering om trafikteknikens teorier, metoder för planering av trafiksystem och aktuella problemställningar inom området. Trafikplanering, samband mellan bebyggelsestruktur, trafiksystem och trafikmängder. Trafikens omfattning, sammansättning och utveckling i samhället. Trafiknät, trafikleder och korsningar. Parkering. Kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik. Trafiksäkerhet. Trafikens miljöeffekter.

Litteratur:
Trafiken i samhället, Inst för Trafikteknik, LTH, 1996. Utdag ur TRÅD, Boverket, 1992.