CAD/VISUALISERINGVTI643
Aided Design

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH2 Kursansvarig: Bertil Mellström, e-post:bertil.mellstrom@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Projektuppgifter som redovisas i rapportform och som betygsätts. Projektuppgifterna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av medelbetygen på projektuppgifterna (dock högst 5).

Mål:
Kursen skall ge studenten kunskap och färdighet i att använda datorn för att rita, konstruera och bereda projekt, såväl i sin helhet som i detaljer. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper för tolkning av och kunskap om hur byggritningar, i form av förslags-, huvud- och detaljritningar, göres.
Kunskapen att rita med CAD behövs även för att utföra ritningar tillhörande konstruktionsuppgifter i kursen Konstruktionsteknik.

Innehåll:
Utrustning för CAD, grundläggande CAD-teknik, applikationsprogrammering i CAD-system, gränssnitt mellan system, friformkurvor, ytmodellering med friformytor, solidmodellering
Övningar utförs på de olika kursmomenten med kommersiella programvaror. Dessa omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider, programmering i CAD-system, ritningsframställning, beredning, databasteknik.

Litteratur:
Pärletun, Lars-Göran m fl: CAD 2000, Studentlitteratur.