TEKNISK GEOLOGIVTG011
Engineering Geology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L1, V1 Kursansvarig: Leif Bjelm, Conny Svensson. Prestationsbedömning: tentamen 5 tim.

Mål:
Att presentera grundläggande kunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi, så att eleven kan förstå geomaterialens och geomiljöns roll i byggprocessen. Insikten om geosituationer inom byggprocessen som utifrån materialens egenskaper kan innebära byggnadstekniska och miljömässiga riskmoment för byggandet. Introduktion med avseende på teknik och tillämpning för fältundersökningsmetodik, utvärderingsmetodik och redovisning av geodata.

Innehåll:
Föreläsningar. Jordarters, bergarters och minerals bildningssätt, uppträdande, sammansättning och egenskaper ur byggnadsteknisk synvinkel. Grundvattnets bildning, uppträdande, rörelse och sammansättning som funktion av geomiljön. Berggrundens strukturella uppbyggnad. Sambandet mellan landform - bildning - sammansättning. Fältundersökningsmetodik. Geomaterialens roll i samhällsbyggandet. Övningar. Jordarts-, bergarts- och mineralövningar. Geologisk kartövning. Grundvattenövning. Exkursioner. Geologisk rundresa i Skåne i syfte att demonstrera olika geologiska bildningars uppbyggnad, sammansättning och nyttjande.

Litteratur:
"Svensson, Conny: Kompendium i Teknisk Geologi, 1999. Som stöd till kurslitteraturen finns en geologisk exkursion i ord och bild "Conny Svenssons Ingenjörsgeologiska exkursion" tillgänglig för teknologerna på Internet."